ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Φαρμακοποιού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2) Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
3) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης (δίνεται από την Υπηρεσία).
4) e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202)
5) e-παράβολο 36,00€ (κωδικός 0408)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

6) Ευκρινής φωτοτυπία πτυχίου ΑΕΙ τμήματος Φαρμακευτικής (να επιδεικνύεται το πρωτότυπο).
Τα πτυχία του εξωτερικού –από μη κράτος της Ε.Ε.– πρέπει να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο, να έχουν επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτών εκδοθείσα από την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ).
7) Βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού (Επικύρωση πρακτικού άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού από την Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ή Πιστοποιητικό εγγραφής φαρμακοποιού από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας).

Για πτυχιούχους από κράτη-μέλη της Ε.Ε. απαιτείται:
Αντίγραφο πτυχίου και άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα λήψης πτυχίου σύμφωνα με το άρθρο 44 και το Παράρτημα 5.6.1 και 5.6.2 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης (Σφραγίδα Χάγης-Apostille) και επίσημα μεταφρασμένα ή αντίγραφο πτυχίου (όπως παραπάνω) και απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας επαγγελματικών προσόντων Φαρμακοποιού εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ).

8) Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.

Για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. και τους πολίτες τρίτων χωρών απαιτείται:
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το πιστοποιητικό αυτό δεν κατατίθεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας επαγγελματικών προσόντων Φαρμακοποιού του ΣΑΕΠ ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Κολεγίου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ μετά από εξετάσεις.

Skip to content