ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Τεχνολόγου ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2)
Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (κατεύθυνσης Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Τεχνολόγων Ραδιολογίας και Ακτινολογίας της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας των Κ.Α.Τ.Ε.Ε., το οποίο να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο προς το προηγούμενο (με πιστοποιητικό ισοτιμίας από τα Τ.Ε.Ι.)
ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού επικυρωμένο από δικηγόρο, μαζί με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ)
ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού επικυρωμένο από δικηγόρο, μαζί με επίσημη μετάφραση καθώς και απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).
Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
3) Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε., Αριστοτέλους 17-19, ημιώροφος, γραφείο 2, Αθήνα, τηλ. 2132161200).
4)
Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.

Για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. και τους πολίτες τρίτων χωρών απαιτείται:
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το πιστοποιητικό αυτό δεν κατατίθεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας επαγγελματικών προσόντων Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας του ΣΑΕΠ ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Κολεγίου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ μετά από εξετάσεις.

5) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
6)
Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
7)
e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202).
8)
e-παράβολο 36,00€ (κωδικός 0408).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Skip to content