ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Οπτικού – οπτομέτρη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1)
Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2)
Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
3)
Αντίγραφο πτυχίου Οπτομετρίας ή Οπτικής-Οπτομετρίας των ελληνικών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου Οπτικού της Ελλάδας ή του εξωτερικού (επικυρωμένου από δικηγόρο, μαζί με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τον ΔΟΑΤΑΠ), μαζί με μεταπτυχιακό δίπλωμα Οπτομετρίας της Ελλάδας ή του εξωτερικού (επικυρωμένου από δικηγόρο, μαζί με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τον ΔΟΑΤΑΠ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού (επικυρωμένου από δικηγόρο, μαζί με επίσημη μετάφραση), καθώς και απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας επαγγελματικών προσόντων Οπτικού-Οπτομέτρη εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) και του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν.
Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
4)
Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών (Μενάνδρου 49, Τ.Κ. 10437 – Αθήνα, τηλ. 210-5232616).
5)
Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.

6) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
7)
e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202).
8)
e-παράβολο 36,00€ (κωδικός 0408).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 30,00 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Skip to content