ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη/τριας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
2) Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. τμήματος Οδοντοτεχνικής ή Οδοντικής Τεχνολογίας ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Οδοντοτεχνίτη του ΣΑΕΠ ή του ΑΤΕΕΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με σφραγίδα Χάγης (APOSTILLE) επικυρωμένο από δικηγόρο με επίσημη μετάφραση, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ).
Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
3) Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών (Αριστοτέλους 14, Αθήνα, τηλ. 210-5229501).
4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης (βλ. σελ. 3).
5) Έντυπο παράβολο Δημοσίου 8€ (από οποιαδήποτε εφορία)
6) Έντυπο παράβολο Χαρτοσήμου 30€ (από οποιαδήποτε Εφορία)
7) Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
8) Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 30,00 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο