ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
2) Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
3) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (να επιδεικνύεται το πρωτότυπο) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ) ή την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (πρωτότυπη).
Προκειμένου:
α) για πτυχιούχους εξωτερικού από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο από δικηγόρο, επίσημη μετάφραση του πτυχίου, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π,
β) για πτυχιούχους από κράτη μέλη της Ε.Ε.:
Αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα λήψης πτυχίου σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης (Σφραγίδα Χάγης – Apostille), επικυρωμένα από δικηγόρο και επίσημα μεταφρασμένα.
4) Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.

Για αλλοδαπούς:
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το πιστοποιητικό αυτό δεν κατατίθεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας επαγγελματικών προσόντων Νοσηλευτή/-τριας του ΣΑΕΠ ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Κολεγίου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ μετά από εξετάσεις.

5) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης (βλ. σελ. 3).
6) Έντυπο παράβολο Δημοσίου 8 € (από οποιαδήποτε εφορία)
7) Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε.-Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (τηλ.: 2610-423830, www.enne.gr, Αιγίου 13 & Υπάτης, έναντι 6ης Υ.ΠΕ., Πάτρα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο