ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Μαιευτή/Μαίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2) Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
3) Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. (να επιδεικνύεται το πρωτότυπο) ή αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο από δικηγόρο με επίσημη μετάφραση, καθώς και απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ) ή τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών (πρωτότυπη).

Προκειμένου:
α) για πτυχιούχους εξωτερικού από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο από δικηγόρο, επίσημη μετάφραση του πτυχίου, καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π,
β) για πτυχιούχους από κράτη μέλη της Ε.Ε.:
Αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα λήψης πτυχίου σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, επίσημα σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης (Σφραγίδα Χάγης – Apostille), επικυρωμένα από δικηγόρο και επίσημα μεταφρασμένα.

4) Βεβαίωση εγγραφής στον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών του Εφετείου Πατρών (Φλωρίνης 9 – Πάτρα, τηλ. 2610438689, 6974643654).
5) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης (δίνεται από την Υπηρεσία).
6) e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202).
7) e-παράβολο 36,00€ (κωδικός 0408).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

8) Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.

Για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. και τους πολίτες τρίτων χωρών απαιτείται:
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το πιστοποιητικό αυτό δεν κατατίθεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας επαγγελματικών προσόντων Μαιευτή/Μαίας του ΣΑΕΠ ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Κολεγίου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ μετά από εξετάσεις.

Skip to content