ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/τριας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος
2) Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού με τα ελληνικά πτυχία Λογοθεραπείας εκδοθείσα από τον ΔΟΑΤΑΠ ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογοθεραπευτή εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σημείωση:
Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE, να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
3) Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.

Για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. και τους πολίτες Τρίτων Χωρών απαιτείται:
Επίσημο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
5) Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
6) Έντυπο παράβολο Δημοσίου 8,00€ (από οποιαδήποτε εφορία)
7) Έντυπο παράβολο Χαρτοσήμου 30,00€ (από οποιαδήποτε εφορία)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 30,00 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο