ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή/τριας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2) Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Λογοθεραπείας των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού με τα ελληνικά πτυχία Λογοθεραπείας εκδοθείσα από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Λογοθεραπευτή εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σημείωση:
Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE, να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
3) Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.

Για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. και τους πολίτες Τρίτων Χωρών απαιτείται:
Επίσημο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ή απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
5) Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
6) e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202).
7) e-παράβολο 36,00€ (κωδικός 0408).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 30,00 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Skip to content