ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2) Πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Πτυχίο του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) ή Τίτλος σπουδών του εξωτερικού επικυρωμένος από δικηγόρο, μαζί με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Τίτλος σπουδών του εξωτερικού επικυρωμένος από δικηγόρο, μαζί με επίσημη μετάφραση, καθώς και Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Κοινωνικού Λειτουργού εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕΠ ή ΑΤΕΕΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).
Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
3) Βεβαίωση Εγγραφής στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ (ΣΚΛΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 110 του Ν.4488/2017.
(Στοιχεία επικοινωνίας ΣΚΛΕ: Γ΄ Σεπτεμβρίου 19, Τ.Κ. 10432 – Αθήνα, τηλ. 210-8834818, 210-8827071,
e-mail: info@skle.gr).
4) Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (π.χ. πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο).

Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.

5) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία).
6) Υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης ως φυγόποινος ή φυγόδικος (δίνεται από την Υπηρεσία).
7) Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Skip to content