ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος “Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου”

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος.
2) Αντίγραφο διπλώματος ΙΕΚ του Ο.Ε.Ε.Κ. (Ν. 2009/1992) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ή δίπλωμα του εξωτερικού επικυρωμένο από δικηγόρο, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης αυτού ως ισότιμου και αντίστοιχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης πληρωμάτων ασθενοφόρου (Π.Ε.Κ.Π.Α.) του ΕΚΑΒ, σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη τουλάχιστον δωδεκαετή (12ετή) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων φορέων ή βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) προϋπηρεσία ως πλήρωμα ασθενοφόρου, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης των αντίστοιχων φορέων ή αποδεδειγμένη συνεχής προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, με την προσκόμιση βεβαίωσης κύριας ασφάλισης από τους αντίστοιχους φορείς (για όσους εργάζονται με ειδικότητα πληρώματος ασθενοφόρου) ή βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης στο ταχύρρυθμο (μονοετές) πρόγραμμα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ (για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ κλάδου ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, οι οποίοι μετατάχθηκαν στο ΕΚΑΒ από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85)).
Σημείωση:
Η οριζόμενη προϋπηρεσία (υπογραμμισμένη πιο πάνω) πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι 31−12−2017.
Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
3) Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Για τους ομογενείς από την Αλβανία που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου απαιτείται:
Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία).

Για τους λοιπούς ομογενείς από Κύπρο και Τουρκία απαιτούνται:
Τα επίσημα έγγραφα που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 1975/1991.

Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4071/2012 και ισχύει.

Για τους αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται:
α) Ευκρινής φωτοτυπία διαβατηρίου
β) Άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ

4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
5) Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
6) Έντυπο παράβολο Δημοσίου 8,00 € (από οποιαδήποτε εφορία)
7) Έντυπο παράβολο Χαρτοσήμου 3,00 € (από οποιαδήποτε εφορία)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο