ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
2) Δύο (2) ίδιες μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.
3) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία).
4) Έντυπο παράβολο Δημοσίου 8€ (από οποιαδήποτε εφορία)
5) Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Για αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται:
α) Ευκρινής φωτοτυπία διαβατηρίου
β) Άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ

Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4071/2012 και ισχύει.

Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται:
Δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/1991 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/1992.

Για τους ομογενείς από την Αλβανία που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου απαιτείται:
α) Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία).
β) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ – βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωση πιστοποίησης) του Ν.2009/ 1992 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων-καλλυντικών και παρεμ-φερών προϊόντων» ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης ενός έτους ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β΄ κύκλου σπουδών τμήματος «Βοηθών φαρμακείου» ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης ενός έτους ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων φαρμακείου» ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης δύο ετών ή Πτυχίο ή απολυτήριο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης τριών ετών σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων.

Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή Πατρών για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο