ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2) Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
3) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου (δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Υπηρεσία).
4) Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία).
5) e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


6) Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Για αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε. απαιτούνται:
α) Ευκρινής φωτοτυπία διαβατηρίου
β) Άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ
Για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται:
Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4071/2012 και ισχύει.
Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται:
Δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/1991 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/1992.
Για τους ομογενείς από την Αλβανία που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου απαιτείται:
Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ευκρινής φωτοτυπία).
7) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ – βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωση πιστοποίησης) του Ν.2009/ 1992 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων-καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης ενός έτους
ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β΄ κύκλου σπουδών τμήματος «Βοηθών φαρμακείου» ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης ενός έτους
ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων φαρμακείου» ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης δύο ετών
ή Πτυχίο ή απολυτήριο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμο της Ελλάδας ή του εξωτερικού για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης και βεβαίωση από Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης τριών ετών σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων.

Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
8) Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή Πατρών για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας βοηθού φαρμακείου.

Skip to content