ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άσκηση του Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή/τριας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος (δίνεται από την Υπηρεσία).
2) Αντίγραφο πτυχίου ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΤΕΕ
και Βεβαίωση πρακτικής άσκησης 6 μηνών (Για αποφοίτους ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, 12 μηνών) σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε φορείς της υπ’ αριθ. Υ7β/Γ.Π.69740/13 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2962/τεύχος Β΄/04-11-2014) ή Βεβαίωση παρακολούθησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας
ή ΙΕΚ (ΒΕΚ – βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, βεβαίωση πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ και Βεβαίωση προϋπηρεσίας/πρακτικής άσκησης ή Βεβαίωση παρακολούθησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης μαθητείας).
Σημείωση: Να επιδεικνύονται τα πρωτότυπα έγγραφα!
3) Ευκρινής φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
4) Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή μπλε κάρτα της Ε.Ε. ή δεκαετής άδεια παραμονής.
5) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης (δίνεται από την Υπηρεσία).
6) Δύο (2) ίδιες πρόσφατες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
7) e-παράβολο 8,00€ (κωδικός 0202)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για αιτήσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας καταβάλλεται επιπλέον το εξής παράβολο:
Παράβολο Π.Ε. Ηλείας 14,50 €
ΑΡΙΘ.ΛΟΓ.: GR6901102250000022500279520
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Skip to content