ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρση παρακράτησης κυριότητας – (ΑΚ12)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
3) Βιβλίο Μεταβολών (όπου απαιτείται)
4) Εξοφλητική πράξη παραχώρησης της κυριότητας (βλ. παρατηρήσεις)
 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
 
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ:  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.:  Σύσταση Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση άρσης παρακράτησης κυριότητας και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση  με τυχόν τροποποιήσεις.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.  Στα οχήματα των οποίων η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τον πωλητή απαιτείται:
i)  Από φυσικό πρόσωπο Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
ii) Από Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ, αντίγραφο καταστατικού με τυχόν τροποποιήσεις και Υ.Δ. του/των εκπροσώπου/ων σύμφωνα με το καταστατικό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
iii) Από Α.Ε. απαιτείται Σύσταση Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ. για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης και Υ.Δ. του/των εκπροσώπου/ων σύμφωνα με το πρακτικό Δ.Σ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
iv) Συμβολαιογραφική πράξη άρσης παρακράτησης.
 
2. Για αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης, σε περίπτωση θανάτου του πωλητή, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή διάλυσης της εταιρίας, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον έχοντα τη χρήση και εκμετάλλευση, με την οποία δηλώνεται ότι: «το όχημα έχει εξοφληθεί, ότι ο ίδιος έχει την πλήρη νομή και κυριότητα του οχήματος και ότι αυτό είναι ελεύθερο παντός βάρους».
 
3. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται η κατάθεση αίτησης ή εξουσιοδότησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλους τους ιδιοκτήτες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο