ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρση παρακράτησης κυριότητας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1)
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2)
Πρωτότυπη Άδεια Κυκλοφορίας
3)
Βιβλίο Μεταβολών (όπου απαιτείται)
4)
Εξοφλητική πράξη παραχώρησης της κυριότητας (βλ. παρατηρήσεις)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
α) Έλληνες πολίτες :
Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
β) Πολίτες ΕΕ :
Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
γ) Πολίτες εκτός ΕΕ:
Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
α) για Α.Ε.:
Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.:
i) για την απόφαση αλλαγής κινητήρα και
ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει
β) για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε :
Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Για οχήματα ιδιωτικής χρήσης, των οποίων η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τον πωλητή (φυσικό πρόσωπο):
Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής από τον πωλητή, με την οποία δηλώνεται ότι: «το όχημα έχει εξοφληθεί και είναι ελεύθερο παντός βάρους».
Σε περίπτωση παρακράτησης κυριότητας του οχήματος, απαιτείται η άρση παρακράτησης για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση:
i)
Από φυσικό πρόσωπο απαιτείται Υ.Δ., με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
ii)
Από Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε απαιτείται Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ με την τελευταία τροποποίηση και Υ.Δ. του/των εκπροσώπου/ων σύμφωνα με το καταστατικό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
iii)
Από Α.Ε. απαιτείται Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: για το πρόσωπο που θα υπογράψει την Υ.Δ. για την άρση παρακράτησης
Σε περίπτωση θανάτου αυτού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον έχοντα τη χρήση και εκμετάλλευση, με την οποία δηλώνεται ότι: «το όχημα έχει εξοφληθεί, ότι ο ίδιος έχει την πλήρη νομή και κυριότητα του οχήματος και ότι αυτό είναι ελεύθερο παντός βάρους».
Σε περίπτωση που έχει επέλθει 20ετία από την μεταβίβαση του οχήματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής από τον έχοντα τη χρήση και εκμετάλλευση, με την οποία δηλώνεται ότι: «το όχημα έχει εξοφληθεί, ότι ο ίδιος έχει την πλήρη νομή και κυριότητα του οχήματος και ότι αυτό είναι ελεύθερο παντός βάρους».
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται η κατάθεση αίτησης ή εξουσιοδότησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από όλους τους ιδιοκτήτες.

Skip to content