ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρση ακινησίας ΦΙΧ – ΛΙΧ – ΔΧ – (ΑΚ28)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ Φ.Ι.Χ. – Λ.Ι.Χ.:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών (όπου απαιτείται)
3) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ
4) Προσωποποιημένη πληροφόρηση TAXIS NET (Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης) – Για τους Επαγγελματίες
5) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών ή Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή κάτοχους αγροτικής εκμετάλλευσης
6) Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους και Υ.Δ. ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αγροτικό αυτοκίνητο – Για τους κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότες
7) Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας έτους άρσης της ακινησίας.

ΓΙΑ ΔΧ:
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Βιβλίο Μεταβολών
3) Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ
4) Άδεια Οδικού Μεταφορέα (σε ισχύ)
5) Προσωποποιημένη πληροφόρηση TAXIS NET – Ισχύει 1 μήνα από την ημερομηνία εκτύπωσης
6) Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας έτους άρσης της ακινησίας.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες : Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ : Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαίου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ: Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής

ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο με πληρεξούσιο στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Όταν συμβαλλόμενος είναι Νομικό Πρόσωπο απαιτούνται:
Για Α.Ε.: Σύσταση, Δ.Σ. σε ισχύ και πρακτικό του Δ.Σ.: i) για την απόφαση άρσης ακινησίας και ii) για την παροχή εξουσιοδότησης στο πρόσωπο που θα προσέλθει.
Για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε : Πιστοποιητικό περί μεταβολών (τελευταίου διμήνου) από το ΓΕΜΗ και τελευταία τροποποίηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο