ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άδεια Τομής Οδοστρώματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αίτηση ενδιαφερόμενου (έντυπο υπηρεσίας).
2) Τεχνική μελέτη (3 αντίγραφα)που περιλαμβάνει:
– Οριζοντιογραφία στην οποία σημειώνονται ο άξονας της οδού, το όριο ασφάλτου, η θέση της τομής. Για τομές εκτός οδοστρώματος επιπλέον το όριο απαλ/σης ή όριο οδού.
Τυπική διατομή
Μελέτη σήμανσης
– Τεχνική Περιγραφή
– απόσπασμα google με τη θέση της τομής.
– Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο