ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη (Χωρίς εξετάσεις) – (Τ14Β)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου μιας εκ των παρακάτω ειδικοτήτων:
– ΙΕΚ για τις ειδικότητες «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων», «Ηλεκτρονικός οπτικό ηλεκτροακουστικών συστημάτων», «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας», «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων»
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) του τμήματος ειδίκευσης «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών»
– ΤΕΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού», «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών»
– Ισότιμο πτυχίο ως προς τους προηγούμενους τίτλους σπουδών(σύμφωνα με το ΒΔ 510/71 και το ΠΔ 258/2003 ).
2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
«δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη σε άλλη υπηρεσία της χώρας».
3) Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1)
Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ. Τίτλοι σπουδών από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής κατατίθενται σε απλά φωτοαντίγραφα επικυρωμένων αντιγράφων είτε από δικηγόρο είτε από τον κατά περίπτωση αρμόδιο δημόσιο φορέα.
2) α) Για τους πτυχιούχους του τμήματος ειδίκευσης «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή κάτοχος ισοτίμου τίτλου σπουδών απαιτούνται 200 ημερομίσθια ως βοηθού Ραδιοτεχνίτη.
β) Για τους πτυχιούχους ΤΕΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού», «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή ισότιμων πτυχίων με τα ανωτέρω απαιτούνται 400 ημερομίσθια ως βοηθού Ραδιοτεχνίτη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Πολίτης χώρας ΕΕ, άνω των 18 ετών, να κατέχει το απαραίτητο πτυχίο/απολυτήριο/βεβαίωση σπουδών, θεωρημένη βεβαίωση προϋπηρεσίας ως βοηθού ραδιοτεχνίτη, να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας.


 Skip to content