ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη (Με εξετάσεις) – (Τ14Α)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου μιας εκ των παρακάτω ειδικοτήτων
– Αναγνωρισμένης από το κράτος μέσης σχολής ηλεκτρονικών
– Στρατιωτικής σχολής ραδιοτεχνίας
– Αναγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών ραδιοτεχνίας-τηλεοράσεων και συναφών ειδικοτήτων τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης
– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ΤΕΣ ειδικότητας «Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης»
– ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών για τις ειδικότητες «Hλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων» και «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών»
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) του τμήματος ειδίκευσης «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών»
– ΤΕΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού», «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών»
– Ισότιμο πτυχίο ως προς τους προηγούμενους τίτλους σπουδών (σύμφωνα με το ΒΔ 510/71 και το ΠΔ 258/2003 ).
2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
«δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη σε άλλη υπηρεσία της χώρας».
3) Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ. Τίτλοι σπουδών από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής κατατίθενται σε απλά φωτοαντίγραφα επικυρωμένων αντιγράφων είτε από δικηγόρο είτε από τον κατά περίπτωση αρμόδιο δημόσιο φορέα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Πολίτης χώρας ΕΕ, άνω των 18 ετών, να κατέχει το απαραίτητο πτυχίο/απολυτήριο/βεβαίωση σπουδών, επιτυχία στις εξετάσεις, να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας.

                    Skip to content