ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α (Χωρίς εξετάσεις) – (Τ15)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1)
Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου μιας εκ των παρακάτω ειδικοτήτων:
Δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού του ΕΜΠ ή ισότιμης πολυτεχνικής σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αλλοδαπής με ενδεικτικό ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής.
Πτυχίο Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών του τ. Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ( ΣΜΑ ), ειδικότητας τηλ/νιών – ηλεκτρονικών.
Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.
2) Τρεις ( 3 ) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
«δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη  καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας ».
4) Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Έλληνες πολίτες :   Αστ. Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο
Πολίτες ΕΕ           :   Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής Ευρωπαϊου πολίτη
Πολίτες εκτός ΕΕ :  Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής
 
ΜΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Απαιτείται ο ορισμός εκπροσώπου/εξουσιοδοτημένου προσώπου στο παρόν έντυπο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε περίπτωση που το παρόν έντυπο επέχει και θέση Υ.Δ. το κείμενο υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο ή από πρόσωπο που έχει πληρεξούσιο, στο οποίο θα δίνεται ρητά το δικαίωμα υπογραφής Υ.Δ.
 Μετάβαση στο περιεχόμενο